Algemene voorwaarden

Tielsestraat 120 – 4041 CS Kesteren

Artikel 1 Definities

1.1 a. Evelien de Beyer: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30257793

1.1 b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Evelien de Beyer een overeenkomst sluit;

1.1 c. Overeenkomst: de opdracht overeenkomst tussen de opdrachtgever en Evelien de Beyer,

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met Evelien de Beyer. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Evelien de Beyer en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht

2.1 Evelien de Beyer draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

2.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Evelien de Beyer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 3 Levertijd

3.1. De door Evelien de Beyer opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van Evelien de Beyer een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 4 Verkregen informatie, documenten en geleverde zaken

4.1 De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privé sfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

4.2 Alle door Evelien de Beyer geleverde zaken, alsmede ontwerpen, schetsen, tekeningen enz. blijven eigendom van Evelien de Beyer totdat opdrachtgever aan alle verplichtingen uit de gesloten overeenkomst is nagekomen.

Artikel 5 Prijs/Offerte

5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief of exclusief btw, zoals op offerte vermeld zal staan.

5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door Evelien de Beyer te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdracht overeenkomst is overeengekomen.

5.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Evelien de Beyer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5.4 De door Evelien de Beyer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Evelien de Beyer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen is bevestigd, tenzij anders aangegeven.

Artikel 6 Betaling

6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Evelien de Beyer op de factuur aan te geven wijze.

6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. Evelien de Beyer kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. Evelien de Beyer is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Evelien de Beyer geleverde dienst(en).

7.2. Evelien de Beyer is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. Evelien de Beyer biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.

7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Evelien de Beyer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Evelien de Beyer worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Evelien de Beyer niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Evelien de Beyer zijn verstrekt, heeft Evelien de Beyer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.

7.4. Evelien de Beyer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Evelien de Beyer is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Evelien de Beyer kenbaar behoorde te zijn.

7.5. Evelien de Beyer is niet aansprakelijk voor gevolg schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.6. Indien Evelien de Beyer desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdracht overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

Artikel 8 Overmacht

8.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt Evelien de Beyer ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Evelien de Beyer geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

Artikel 9 Klachtenregeling

9.1. Klachten dienen binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan Evelien de Beyer kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.

9.2. Indien een klacht gegrond is, zal Evelien de Beyer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door Evelien de Beyer worden aangepast tot een lager bedrag dan wel tot nihil. Evelien de Beyer zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 Diversen

10.1. Evelien de Beyer is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

10.2. Indien opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is Evelien de Beyer gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.

10.3. Evelien de Beyer is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Evelien de Beyer tot mededeling verplicht.

10.4. Evelien de Beyer heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn nadat Evelien de Beyer de opdracht heeft uitgevoerd.

10.5. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Evelien de Beyer is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.

10.6. Door Evelien de Beyer gemaakte foto’s en documenten blijven eigendom van Evelien de Beyer.

 

Copyright Evelien de Beyer